Statut

Statut 1.09.2015

STATUT

PUBLICZNEGO GIMNAZJUM im. KRÓLOWEJ JADWIGI w USZWI

tekst ujednolicony

obowiązuje od 1 września 2015 r.

na podstawie Uchwały Nr 2/2015/2016 z dn. 31.08.2015 r.

Rady Pedagogicznej

Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi

w Uszwi

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

 

1. Ustala się nazwę szkoły w brzmieniu: Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi.

2. Siedzibą Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi jest budynek nr 205 w Uszwi.

3. Organem prowadzącym Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi jest Gmina Gnojnik.

4. Organem sprawującym nadzór jest Małopolski Kurator Oświaty w Krakowie.

5. Organem wyższego stopnia, w rozumieniu Kodeksu Postępowania Administracyjnego, w stosunku do decyzji wydawanych przez dyrektora Publicznego Gimnazjum w sprawach z zakresu obowiązku szkolnego, jest Małopolski Kurator Oświaty.

 

§ 2

 

Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) i aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.
 2. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. poz. 1014 z późniejszymi zmianami).
 3. Uchwały Nr V/28/99 RADY GMINY w GNOJNIKU z dnia 15 marca 1999r. w sprawie założenia gimnazjum w Uszwi. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ”h” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 1996 r. Nr 13, poz.74 z p. zm./, art. 5 ust. 2 pkt. 2, art. 58 ust. 1,2 i 6, ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z p. zm./ oraz art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1999 r. Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego /Dz. U. Nr 12, poz. 96/.

 

§ 3

 

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

 1. Gimnazjum - należy przez to rozumieć Publiczne Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi.
 2. Ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 3. Statucie - należy przez to rozumieć Statut Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi.
 4. Dyrektorze, Radzie Pedagogicznej, Samorządzie Uczniowskim, Radzie Rodziców - należy przez to rozumieć organy działające w Gimnazjum.
 5. Uczniach i rodzicach - należy przez to rozumieć uczniów Gimnazjum oraz ich rodziców lub prawnych opiekunów.
 6. Wychowawcy - należy przez to rozumieć nauczyciela, którego szczególnej opiece wychowawczej powierzono jeden z oddziałów Gimnazjum.
 7. Nauczycielu – wszystkich uczących w Gimnazjum.
 8. Poradni – należy przez to rozumieć Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku.
 9. Organie prowadzącym Gimnazjum - należy przez to rozumieć Gminę Gnojnik.
 10. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny nad Gimnazjum - należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie.
 11. Podręczniku - należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego.
 12. Materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną.
 13. Materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.

 

Rozdział II

Cele i zadania Gimnazjum

 

§ 4

 

 1. Czas trwania cyklu kształcenia w Gimnazjum wynosi 3 lata.
 2. Gimnazjum przygotowuje ucznia do kontynuowania nauki w szkołach ponadgimnazjalnych ogólnokształcących i zawodowych.
 3. Obowiązek szkolny trwa do ukończenia Gimnazjum, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia.
 4. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno - wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy o organizacji roku szkolnego.
 5. Rok szkolny dzieli się na dwa śródrocza. Rada Pedagogiczna na pierwszym zebraniu Rady Pedagogicznej w nowym roku szkolnym ustala termin zakończenia pierwszego śródrocza.
 6. Okresem przeznaczonym na realizację materiału programowego jednej klasy jest rok szkolny.

 

§ 5

 

 1. Gimnazjum realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, koncentrując się na prowadzeniu działalności dydaktycznej, wychowawczej oraz opiekuńczej, a w szczególności:
 • umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia Gimnazjum;
 • pomaga przyszłym absolwentom dokonać świadomego wyboru kierunku dalszego kształcenia;
 • umożliwia uczniom rozwój zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie różnorodnych zajęć pozalekcyjnych w miarę posiadanych środków finansowych;
 • zapewnia wszechstronną pomoc uczniom mającym trudności z opanowaniem treści programu nauczania;
 • udziela i organizuje uczniom, ich rodzicom oraz nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną;
 • kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizacji celów i zasad określonych w ustawie stosownie do warunków Gimnazjum i wieku uczniów;
 • upowszechnia zasady tolerancji, wolności sumienia i poczucia sprawiedliwości;
 • kształtuje postawy patriotyczne, także w wymiarze lokalnym;
 • sprzyja zachowaniom proekologicznym;
 • zapewnia pracownikom i uczniom poszanowanie ich przekonań światopoglądowych, poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej;
 • organizuje naukę religii zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • szanuje indywidualność uczniów i ich prawo do własnej oceny rzeczywistości;
 • wdraża do dyscypliny i punktualności;
 • wypracowuje i realizuje program będący alternatywą dla zagrożeń społecznych młodego człowieka;
 • zapewnia uczniom korzystanie z usługi dostępu do internetu z oprogramowaniem zabezpieczającym przed dostępem do treści, które mogłyby stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
 • sprawuje opiekę nad uczniami uwzględniając ich wiek, potrzeby oraz możliwości rozwojowe z uwzględnieniem obowiązujących przepisów bezpieczeństwa i higieny;
 • sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem szkoły i w trakcie wycieczek:
 1. wycieczka autokarowa 1osoba na 15 uczniów,
 2. wycieczka górska 1 osoba na 10 uczniów,
 3. wycieczka rowerowa 2 osoby na 12 uczniów,
 4. za bezpieczeństwo w czasie wycieczek miejscowych wynikłych z planów nauczania odpowiada nauczyciel organizujący wyjście,
 5. każde wyjście poza teren szkoły należy zgłosić dyrektorowi,
 6. kierownik wycieczki jest zobowiązany do przedłożenia dyrektorowi karty wycieczki na 3 dni przed planowanym terminem,
 • umożliwia korzystanie z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego określonych w ramowym planie nauczania szkoły; zasady korzystania z darmowych podręczników zawarte są w regulaminie korzystania z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych obowiązującym w Publicznym Gimnazjum w Uszwi.
 1. Działalność edukacyjna Gimnazjum jest określona przez:
 • szkolny zestaw programów nauczania;
 • program wychowawczy;
 • program profilaktyki.

Zespoły Nauczycielskie

 

§ 6

 

 1. W Gimnazjum działają zespoły nauczycieli:
 • Zespoły zadaniowe: humanistyczny, matematyczno – przyrodniczy i języków obcych;
 • Zespół wychowawców.
 1. Pracą zespołu zadaniowego kieruje, powołany przez dyrektora Gimnazjum, przewodniczący zespołu.
 2. Zespół zadaniowy pracuje według planu sporządzonego na dany rok szkolny.
 3. Zespół wychowawców tworzą wychowawcy wszystkich klas.

 

Cele i zadania Zespołów Zadaniowych

 

§ 7

 

 1. Zorganizowanie współpracy nauczycieli dla uzgadniania sposobów realizacji programów nauczania i korelowania treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania decyzji w sprawie wyboru programów nauczania.
 2. Opracowanie sposobów oceniania przedmiotowego oraz sposobów badania wyników nauczania.
 3. Współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.
 4. Organizowanie doskonalenia zawodowego dla nauczycieli.
 5. Opiniowanie przygotowywanych w Gimnazjum autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
 6. Określenie sposobu powiadamiania rodziców o zakresie wymagań przedmiotowych.
 7. Opiniowanie programu z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego.
 8. Przedstawianie dyrektorowi szkoły propozycji podręcznika i/lub materiału edukacyjnego (istnieje możliwość wyboru więcej niż jednego podręcznika i/lub materiału edukacyjnego):

1) do danego języka obcego nowożytnego w danej klasie;

2) do danych zajęć edukacyjnych w danej klasie;

3) w przypadku uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym;

4) w przypadku uczniów objętych kształceniem w zakresie niezbędnym do podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 1. Uwzględnianie potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów niepełnosprawnych objętych kształceniem specjalnym przy wyborze podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.

 

Cele i zadania Zespołu Wychowawczego

 

§ 8

 

 1. Celem zespołu wychowawczego jest koordynowanie pracy wychowawczej nauczycieli i proponowanie działań wychowawczych. Do zadań zespołu wychowawczego należą:
  • analiza sytuacji wychowawczej uczniów;
  • wypracowywanie procedur rozwiązywania problemów wychowawczych;
  • szukanie skutecznych sposobów zapobiegania uzależnieniom i innym negatywnym zachowaniom uczniów;
  • tworzenie programów przeciwdziałania przemocy i agresji wśród uczniów.

 

Lider WDN

 

§ 9

 

 1. W Gimnazjum przewiduje się funkcję lidera WDN. Lider WDN zostaje wybrany przez Radę Pedagogiczną i zobowiązany jest do uczestniczenia w kursach, szkoleniach organizowanych przez placówki doskonalenia zawodowego.

 

Cele i zadania lidera WDN

 

§ 10

 

 1. Lider WDN:
 • przygotowuje program szkolenia w ramach WDN - u;
 • nadzoruje przebieg szkoleń nauczycieli;
 • sporządza sprawozdanie z przebiegu szkoleń w ramach WDN i odnotowuje w księdze protokołów;
 • monitoruje potrzeby nauczycieli w zakresie ich szkolenia i dokształcania.

 

Wewnątrzszkolne ocenianie

Ustalenia wstępne WO

 

§ 11

 

 1. W Gimnazjum funkcjonują, zgodnie z ustawą zasady oceniania zwane Wewnątrzszkolnym ocenianiem (WO), które opracowała Rada Pedagogiczna i który stanowi integralną część niniejszego statutu.

 

Podstawy prawne

 

§ 12

 

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.).
 2. Rozporządzenia MEN z dnia 10 czerwca 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 843) w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych.
 3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia 2014 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji.

 

Ustalenia ogólne

 

§ 13

 

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie obejmuje:
  • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) w terminach i formach określonych przez szkołę;
  • bieżące ocenianie wg przyjętej skali;
  • ustalanie ocen klasyfikacyjnych na koniec śródrocza i roku szkolnego i warunki ich poprawiania;
  • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych;
  • określenie zasad promocji, powtarzania klasy i egzaminu gimnazjalnego.
 2. W razie potrzeby poddajemy weryfikacji WO, wyciągamy wnioski, które będą pomocne przy dalszych pracach.

 

Ewaluacja WO

 

§ 14

 

 1. W procesie ewaluacji WO udział biorą:
 • uczniowie (poprzez wypełnianie ankiet, prowadzonej przez Samorząd Uczniowski „skrzynki pytań", podczas dyskusji na lekcjach wychowawczych oraz swobodnych rozmowach z nauczycielami, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego);
 • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich ogólnych i indywidualnych, poprzez wypełnianie ankiet, dyskusje z nauczycielami);
 • nauczyciele (podczas Rady Pedagogicznej, poprzez wypełnianie ankiet, dyskusję).
 1. W razie potrzeby poddajemy weryfikacji WO, wyciągamy wnioski, które będą

pomocne przy dalszych pracach.

 1. Wszelkich zmian w WO dokonuje Rada Pedagogiczna.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 15

 

 1. Wewnątrzszkolne ocenianie może zostać zmienione, jeśli Rada Pedagogiczna Gimnazjum podejmie taką decyzję.
 2. Ustalenia szczegółowe dotyczące przedmiotów nauczania podejmują nauczyciele w Przedmiotowych Zasadach Oceniania. w przypadkach nieobjętych WO decyzje podejmuje dyrektor Gimnazjum.

 

Regulamin uczniowski

Przepisy ogólne

 

§ 16

 

 1. Na terenie Gimnazjum obowiązują postanowienia zawarte w Statucie Gimnazjum i w Regulaminie Samorządu Gimnazjum. Uczeń i rodzice (opiekunowie prawni) ucznia zobowiązani są do zapoznania się z w/w dokumentami i ich przestrzegania.
 2. Uczeń swoją postawą ma godnie reprezentować Gimnazjum.
 3. Każdy uczeń zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP, dbania o zdrowie i bezpieczeństwo własne oraz swoich kolegów. Każdy najmniejszy wypadek należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi.
 4. Obowiązkiem ucznia jest punktualne i regularne uczęszczanie na zajęcia szkolne.
 5. Przebywanie na terenie budynku Gimnazjum poza zajęciami dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela.
 6. Uczeń może zostać zatrzymany dłużej poza obowiązującym czasem zajęć w przypadku łamania zapisów Statutu Gimnazjum, po uprzednim poinformowaniu jego rodziców (opiekunów prawnych).
 7. Uczeń może opuścić budynek Gimnazjum przed zakończeniem zajęć, po zwolnieniu go przez nauczyciela jedynie na podstawie pisemnego zaświadczenia od rodziców lub opiekunów prawnych zamieszczonego w zeszycie ucznia lub w uzasadnionych przypadkach telefonicznie.
 8. Jeżeli uczeń samowolnie opuści budynek Gimnazjum, odpowiedzialność za to ponoszą w pełni jego rodzice lub opiekunowie prawni. Opuszczone lekcje nie mogą być usprawiedliwione.
 9. W przypadku złego samopoczucia lub innego zdarzenia losowego uczeń może być zwolniony z dalszych zajęć po uprzednim powiadomieniu i sprowadzeniu rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Do czasu przybycia rodziców (opiekunów prawnych) uczeń przebywa pod opieką Gimnazjum.
 10. Uczeń jest zobowiązany przez cały okres przebywania w Gimnazjum do noszenia zamiennego obuwia ustalonego przez szkołę.
 11. Na terenie Gimnazjum zabrania się wprowadzania osób trzecich.
 12. Na terenie Gimnazjum i w jej okolicach obowiązuje zakaz palenia papierosów, spożywania napojów alkoholowych, środków odurzających oraz jakichkolwiek transakcji handlowych między uczniami.
 13. Na terenie Gimnazjum obowiązuje zakaz fotografowania i nagrywania pracowników Gimnazjum oraz uczniów bez ich wyraźnej zgody.
 14. Obowiązuje zakaz przynoszenia do Gimnazjum rzeczy wartościowych, używania telefonów komórkowych bez zezwolenia nauczyciela. Zakazuje się również przynoszenia niebezpiecznych przedmiotów np. petard, ostrych narzędzi, laserów itp. Za rzeczy wartościowe, odzież niezabezpieczoną w szatni i przedmioty porzucone przez ucznia Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności. Obowiązkiem ucznia jest ochrona i zabezpieczenie własności prywatnej przed zniszczeniem i kradzieżą.
 15. W przypadku konieczności wniesienia wartościowych rzeczy na teren szkoły Gimnazjum nie ponosi odpowiedzialności.
 16. Podczas przerw obowiązuje zakaz:

1) bezzasadnego przebywania w toaletach, w kabinie może przebywać tylko jedna osoba;

2) opuszczania budynku Gimnazjum bez zgody wychowawcy.

 1. Podczas przerw obowiązuje na korytarzach Gimnazjum zakaz:
 • biegania, grania w piłkę, uprawiania hazardu, innych niebezpiecznych zabaw;
 • otwierania okien bez zgody nauczyciela dyżurującego;
 • siadania na schodach i parapetach;
 • zaśmiecania, brudzenia, plucia;
 • przebywania na korytarzu łączącym Szkołę Podstawową i Gimnazjum, w pomieszczeniu przy drzwiach wejściowych oraz w szatni bez wyraźnej potrzeby.
 1. Na schodach obowiązuje ruch prawostronny, uczniowie poruszają się po schodach pojedynczo, zachowując bezpieczną odległość. Pierwszeństwo mają uczniowie schodzący z wyższych pięter.
 2. Uczeń jest zobowiązany do pozostawiania pomieszczeń, w których przebywa w należytym porządku. Ma obowiązek przeciwdziałać wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa, niszczenia majątku Gimnazjum.
 3. Każdy uczeń jest zobowiązany do noszenia „zeszytu ucznia” oznaczonego pieczątką szkoły i zawierającego wzory podpisów rodziców (prawnych opiekunów). Wszelkie informacje wpisane przez nauczyciela lub na jego polecenie muszą być podpisane przez rodziców ucznia lub opiekunów prawnych i bezzwłocznie przedstawione nauczycielowi do wglądu.
 4. Rodzice lub opiekunowie prawni ucznia ponoszą odpowiedzialność materialną za zniszczenia dokonane przez ich dziecko na terenie Gimnazjum.
 5. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi szkolnemu są zobowiązani do:

1) dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

2) zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne;

3) zapewnienia dziecku warunków umożliwiających przygotowanie się do zajęć;

4) informowania w terminie do dnia 30 września każdego roku, dyrektora szkoły, w obwodzie, w którym dziecko mieszka, o realizacji obowiązku szkolnego, dotyczy również rodziców, których dzieci realizują obowiązek szkolny poza granicami kraju.

23a. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność ucznia w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50%.

 1. Rodzice lub opiekunowie prawni winni konsultować się z nauczycielami na wywiadówkach i konsultacjach lub po wcześniejszym uzgodnieniu terminu spotkania.
 2. Strój ucznia musi być estetyczny, czysty, kolory stonowane. Obowiązuje zakaz:
  • rażącego farbowania włosów;
  • fryzur i strojów demonstrujących przynależność do subkultur;
  • noszenia skąpego ubioru;
  • wyzywającego makijażu i manicure;
 • tatuaży;
 • drogiej i okazałej biżuterii.
 1. Na zajęciach wychowania fizycznego obowiązuje całkowity zakaz noszenia biżuterii i ozdób.
 2. Podczas uroczystości szkolnych uczniów obowiązuje strój świąteczny. Dziewczęta obowiązuje granatowa lub czarna spódnica, biała bluzka. Chłopców obowiązuje garnitur, ewentualnie granatowe lub czarne spodnie i biała koszula.
 3. Na terenie Gimnazjum uczeń przebywa w zmiennym obuwiu oraz bez płaszcza, kurtki. Obowiązuje zakaz noszenia szalików, czapek oraz innych nakryć głowy.
 4. Uczeń, który samowolnie, podczas zajęć programowych opuści teren Gimnazjum i wraca w trakcie zajęć lekcyjnych ma obowiązek zgłosić się do wychowawcy lub dyrektora. Uczeń ten zostanie dopuszczony do dalszych zajęć po uzyskaniu zgody dyrektora Gimnazjum lub wychowawcy. Fakt opuszczenia Gimnazjum zostanie odnotowany u wychowawcy.

Regulamin sal lekcyjnych

 

§ 17

 

 1. Uczniowie wchodzą do sali lekcyjnej pod opieką nauczyciela prowadzącego zajęcia i zajmują swoje miejsca.
 2. Nie wolno zostawiać plecaków i innych rzeczy przed salą lekcyjną po rozpoczęciu zajęć.
 3. Obowiązkiem ucznia jest aktywne uczestniczenie w lekcji i wykonywanie poleceń nauczyciela nawet wówczas, gdy zgłosił nieprzygotowanie.
 4. Podczas zajęć obowiązuje zakaz opuszczania sali lekcyjnej bez zgody nauczyciela.
 5. Bez zgody nauczyciela nie wolno korzystać z żadnych pomocy naukowych znajdujących się w sali, otwierać okien, szafek, szuflad, zasuwać i odsuwać rolet.
 6. Obowiązuje zakaz huśtania się na krzesłach, siadania na ławkach i parapetach.
 7. Do obowiązków ucznia należy dbanie o wygląd sali, w której przebywa.
 8. Po zakończeniu zajęć uczeń zobowiązany jest do:
  • pozostawienia swojego miejsca w czystości;
  • rozliczenia się z powierzonych mu pomocy naukowych.
 9. Do obowiązków dyżurnego należy:
 • utrzymanie w czystości tablicy;
 • otwarcie okien po zakończeniu zajęć. 

 

Rozdział III

Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 

§ 18

 

 1. Gimnazjum może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną, wspomagającą funkcję dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Gimnazjum.

 

Organizacja zajęć dodatkowych dla uczniów

 

§ 19

 

 1. Nauczyciele dokonują rozpoznania potrzeb środowiska uczniowskiego w celu zorganizowania zajęć dodatkowych.
 2. Miejscem zajęć dydaktycznych są sale lekcyjne, sala gimnastyczna, biblioteka, pracownie językowa i informatyczna. Istnieje możliwość zorganizowania zajęć dodatkowych w oparciu o wycieczki terenowe oraz wyjścia zbiorowe do kina, teatru, muzeum.
 3. Zajęcia dodatkowe organizowane są według zasady dostępności dla chętnych uczniów w godzinach i dniach odpowiadających obu zainteresowanym stronom.
 4. Nauczyciele odpowiedzialni za dodatkowe zajęcia są zobowiązani do prowadzenia dokumentacji zajęć, rejestru obecności uczniów oraz ekspozycji osiągnięć uczniów.
 5. Prowadzący zajęcia bierze odpowiedzialność za bezpieczeństwo korzystających z zajęć uczniów.
 6. Opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Gimnazjum, w tym w trakcie wycieczek organizowanych przez Gimnazjum, sprawują wyznaczeni nauczyciele.

Formy opieki i pomocy uczniom

 

§ 20

 

 1. Gimnazjum zapewnia opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych potrzebna jest pomoc i wsparcie.
 2. Na zasadach określanych w ustawie dyrektor może zezwolić uczniowi na indywidualny program lub tok nauki.
 3. Pomoc w nauce zapewnia się poprzez organizowanie zajęć dodatkowych.
 4. Uczniowi udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

1) z niepełnosprawności;                   

2) z niedostosowania społecznego;

3) z zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

4) ze szczególnych uzdolnień;

5) ze specyficznych trudności w uczeniu się;

6) z zaburzeń komunikacji językowej;

7) z choroby przewlekłej;

8) z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

9) z niepowodzeń edukacyjnych;

10) z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem pędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi;

11) z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

4a. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana w szkole rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów.

4b. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

4c. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole udzielają uczniom nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i doradcy zawodowi.

4d. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:

1) rodzicami uczniów;

2) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;

3) placówkami doskonalenia nauczycieli;

4) innymi szkołami;

5) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

4e. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole jest udzielana z inicjatywy:

1) ucznia;

2) rodziców ucznia;

3) nauczyciela lub specjalisty, prowadzącego zajęcia z uczniem;

4) poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;

5) asystenta edukacji romskiej;

6) pomocy nauczyciela.

4f. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana uczniom w formie:

1) klas terapeutycznych;

2) zajęć rozwijających uzdolnienia;

3) zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

4) zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

5) zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej;

6) porad i konsultacji.

4g. W szkole pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.

4h. Nauka ucznia w klasie terapeutycznej oraz udział ucznia w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych

i zajęciach specjalistycznych trwa do czasu zlikwidowania opóźnień w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla danego etapu edukacyjnego lub złagodzenia albo wyeliminowania zaburzeń stanowiących powód objęcia ucznia daną formą pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

4i. Zajęcia związane z wyborem kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniem kształcenia i kariery zawodowej organizuje się w celu wspomagania uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych, przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści.

4j. Porady i konsultacje dla uczniów oraz porady, konsultacje, warsztaty i szkolenia dla rodziców uczniów i nauczycieli prowadzą nauczyciele i specjaliści.

4k. w przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel lub specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę i dyrektora szkoły.

 1. Gimnazjum organizuje współdziałanie z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i pomoc specjalistyczną poprzez współpracę wychowawcy klasowego z domem rodzinnym, pedagogiem i psychologiem.
 2. Poprzez organizację współdziałania rozumie się udzielanie informacji rodzicom uczniów oraz nauczycielom na temat rodzajów, zakresu i trybu pracy placówek specjalizujących się w udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży.
 3. Gimnazjum współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Brzesku, gdzie uzyskuje wsparcie w zakresie:
 • diagnozy (badań diagnozujących) problemów w nauce oraz zaburzeń emocjonalnych ucznia;
 • doradztwa psychologiczno – pedagogicznego dla nauczycieli i rodziców;
 • działalności profilaktycznej;
 • preorientacji zawodowej.
 1. W przypadku określonym w ust. 7 pkt. 1. warunkiem przeprowadzenia badań w poradni jest złożenie do pedagoga lub psychologa szkolnego wniosku o przebadanie ucznia wypełnionego przez wychowawcę ucznia za zgodą rodziców.
 2. Nauczyciele mogą zwrócić się do poradni z prośbą o przeprowadzenie na terenie Gimnazjum zajęć grupowych np. z zakresu profilaktyki lub terapii grupowej.
 3. Nauczyciele mogą zwrócić się do poradni z prośbą o konsultacje z psychologiem lub pedagogiem na terenie szkoły lub poradni.
 4. Podstawą organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej poza Gimnazjum jest inicjatywa rodzica.
 5. Podstawą organizowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie Gimnazjum jest zgoda rodzica.
 6. Osobą zobowiązaną i odpowiedzialną za uruchomienie kontaktów jest wychowawca klasy.
 7. Gimnazjum zapewnia pomoc uczniom będącym w potrzebie. Jest to pomoc w żywieniu, zaopatrzeniu w podręczniki, ubiór - dzięki współpracy z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, organizacjami wspierającymi, lokalną parafią, Radą Rodziców.

Współpraca nauczycieli z rodzicami uczniów

 

§ 21

 

 1. W zakresie nauczania, wychowania i profilaktyki Gimnazjum współdziała z rodzicami (prawnymi opiekunami) uczniów.
 2. Rodzice (prawni opiekunowie) spotykają się z wychowawcami klasowymi i nauczycielami uczącymi w danym oddziale w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż cztery razy w roku szkolnym (konsultacje, wywiadówki).
 3. Co najmniej na tydzień przed wywiadówkami, nauczyciel wychowawca ma obowiązek powiadomić rodziców (prawnych opiekunów) o spotkaniu.
 4. Każdy nauczyciel i wychowawca ma obowiązek udzielenia rzetelnej informacji rodzicom (prawnym opiekunom) ucznia o jego postępach w nauce i zachowaniu.
 5. Każdy nauczyciel i wychowawca ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) o obowiązujących przepisach oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów zgodnie z WO.
 6. O niepowodzeniach szkolnych, wykroczeniach ucznia każdy nauczyciel ma obowiązek informowania rodziców (opiekunów ucznia) na bieżąco.
 7. Przekazywanie informacji bieżących o niepowodzeniach i wykroczeniach odbywać się może drogą:
 • poprzez wpis do „zeszytu ucznia”;
 • rozmowy bezpośredniej z rodzicami na wezwanie nauczyciela;
 • pocztową – listem poleconym;
 • telefoniczną;
 • ewentualnej wizyty w domu ucznia.
 1. Rodzice mogą korzystać z pomocy pedagoga i psychologa w zakresie konsultacji indywidualnych i grupowych.
 2. Na wniosek rodziców lub dyrektora zebranie ogólne może być zamiennie przeprowadzone jako warsztaty z zakresu profilaktyki prowadzone przez nauczyciela lub pracowników placówek specjalistycznych.
 3. Nauczyciele i wychowawcy udzielają informacji o uczniu wyłącznie w czasie wolnym od prowadzonych zajęć dydaktycznych.
 4. Każdy rodzic (prawny opiekun) ma możliwość wyrażania swojej opinii o potrzebach i oczekiwaniach wobec Gimnazjum podczas bezpośredniej rozmowy z wychowawcą, bądź z dyrektorem Gimnazjum.
 5. Rodzicom uczniów, którzy przez 3 lata nauki otrzymywali świadectwo z wyróżnieniem dyrektor przyznaje list gratulacyjny.
 6. Rodzice, którzy aktywnie włączali się w pracę na rzecz szkoły otrzymują od dyrektora podziękowania.

 

Program wychowawczy Gimnazjum

 

§ 22

 

 1. Głównym celem wychowania w Gimnazjum jest wychowanie ucznia do życia z innymi i dla innych, świadomego swojej niepowtarzalności i dążącego do samorealizacji.
 2. Rada Pedagogiczna uchwala Program Wychowawczy Gimnazjum po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Założenia programu wychowawczego

 

§ 23

 

 1. Program wychowawczy zbudowany jest w oparciu o wartości uznawane przez rodziców, nauczycieli i uczniów.
 2. Szkolny program wychowawczy opisuje wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym, jest spójny ze szkolnym programem nauczania oraz programem rozwoju szkoły.
 3. Działania Gimnazjum ukierunkowane są na rozwijanie samorządności uczniowskiej oraz budowanie społeczeństwa obywatelskiego.
 4. Cała społeczność szkolna uczestniczy w realizacji programu nauczania.
 5. Gimnazjum zapewnia atrakcyjne formy upowszechniania określonych w programie wartości.

 

Program profilaktyki

 

§ 24

 

 1. Profilaktyka to chronienie człowieka w rozwoju przed zagrożeniami i reagowanie na nie. Jej celem jest ochrona ucznia, wychowanka przed wszelkimi zakłóceniami rozwoju.
 2. W Gimnazjum wyznaczono cztery obszary działań profilaktycznych. Są nimi:
 • zdrowy styl życia;
 • bezpieczeństwo w Gimnazjum;
 • niepowodzenia w nauce;
 • uzależnienia.
 1. Realizacja odbywa się:
 • na poziomie profilaktyki pierwszorzędowej adresowanej do uczniów z grupy niskiego ryzyka. Jej celem jest opóźnianie inicjacji lub zachęcanie do abstynencji. Realizacja tych zadań odbywać się będzie w trakcie zajęć dydaktyczno - wychowawczych przez nauczycieli, pedagogów, psychologa, pielęgniarki i zaproszonych gości;
 • w obrębie profilaktyki drugorzędowej skierowanej do grupy podwyższonego ryzyka, aby ograniczyć podejmowanie zachowań ryzykownych i zachęcać do wycofywania się. Praca na tym poziomie to indywidualny kontakt z uczniem obejmujący elementy terapii ze strony pedagoga i psychologa oraz nawiązanie kontaktu z rodzicami w celu motywowania ich do podjęcia specjalistycznej terapii.
 1. Cele programu:
  • promocja zdrowego stylu życia;
  • zwiększanie poczucia bezpieczeństwa uczniów w Gimnazjum;
  • podniesienie poziomu wiedzy uczniów, rodziców i nauczycieli na temat szkodliwości środków uzależniających;
  • ograniczenie skutków niepowodzeń szkolnych w nauce.
 2. Sposoby realizacji:
  • lekcje wychowawcze;
  • szkolenia, prelekcje, warsztaty, pogadanki;
  • badania ankietowe wśród uczniów;
  • zajęcia pozalekcyjne;
  • konkurs plastyczny;
  • publikacje w gazetce Gimnazjum.
 3. Metody pracy:
  • podające (wykład, pogadanka, odczyt);
  • problemowe (gry dydaktyczne, drama, metoda ról, dyskusja dydaktyczna);
  • eksponujące (pokaz, film, wystawa);
  • praktyczne (metoda projektu, metody badawcze, obserwacje).
 4. Założenia i cele programu są realizowane poprzez działania informacyjno-profilaktyczne, edukacyjne i interwencyjne. Objęci są nimi uczniowie, nauczyciele i rodzice.

Zadania Gimnazjum jako środowiska wychowawczego

 

§ 25

 1. Troska wychowawców o wszechstronny rozwój osobowy wychowanków w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym, duchowym.
 2. Funkcjonowanie i ukierunkowanie wychowanków w środowisku lokalnym.
 3. Kreowanie postawy odpowiedzialności za własne postępowanie.
 4. Korelacja zabiegów wychowawczych domu, Gimnazjum i środowiska.
 5. Kompetencje społeczne: umiejętności interpersonalne, poczucie solidarności z innymi, poszanowanie godności każdego człowieka, umiejętność współpracy.

Rozdział IV

Organy Gimnazjum i ich kompetencje

 

§ 26

 

 1. Organami Gimnazjum są:
  • Dyrektor Gimnazjum;
  • Rada Pedagogiczna;
  • Rada Rodziców;
  • Samorząd Uczniowski.
 2. Tryb powoływania w/w organów regulują odrębne przepisy.
 3. Zadania, obowiązki i kompetencje organów Gimnazjum określają przepisy prawa.
 4. Organy Gimnazjum działają na podstawie właściwych przepisów i opracowanych regulaminów, które nie mogą być ze sobą sprzeczne.
 5. Działające w Gimnazjum organy wzajemnie się informują o podstawowych kierunkach planowanej i prowadzonej działalności.
 6. Zadaniem wszystkich organów jest zgodna współpraca mająca na celu dobro Gimnazjum i jego uczniów.

 

Dyrektor

 

§ 27

 

 1. Gimnazjum kieruje dyrektor.
 2. Stanowisko dyrektora powierza i odwołuje z niego organ prowadzący Gimnazjum po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny.
 3. Kandydata na dyrektora wyłania się drogą postępowania konkursowego, przeprowadzonego przez organ prowadzący.
 4. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 2 określają odrębne przepisy.
 5. Do zadań dyrektora należy planowanie, organizowanie, kierowanie i nadzorowanie pracy Gimnazjum.
 6. Dyrektor kieruje Gimnazjum przy pomocy wicedyrektora oraz osób zajmujących inne stanowiska kierownicze.
 7. Dyrektor w szczególności zabiega o stworzenie optymalnych warunków do realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych Gimnazjum.
 8. Jako przedstawiciel administracji oświatowej dyrektor pełni nadzór nad realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów Gimnazjum i prowadzi jego ewidencję. 
 9. Dyrektor szkoły jest zobowiązany z urzędu występować w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostaną naruszone.

Zadania dyrektora

 

§ 28

 

 1. W zakresie spraw bezpośrednio związanych z działalnością podstawową Gimnazjum:
  • sprawowanie opieki nad uczniami, stwarzanie warunków harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
  • zainstalowanie i aktualizowanie oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego i moralnego uczniów, w szczególności pornograficznych, eksponujących brutalność i przemoc, zawierających zachowania naruszające normy obyczajowe, propagujących nienawiść i dyskryminację;
  • przedkładanie Radzie Pedagogicznej do zatwierdzenia wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  • podejmowanie decyzji w sprawach przyjmowania uczniów do Gimnazjum, przenoszenia ich do innych klas lub oddziałów;
  • występowanie do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły;
  • skreślenie ucznia z listy uczniów na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej w przypadkach określonych w statucie;
  • sprawowanie nadzoru pedagogicznego na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
  • realizowanie zadań związanych z oceną pracy nauczycieli w tym ustalanie oceny dorobku zawodowego za okres stażu oraz opieką nad nauczycielami rozpoczynającymi pracę w zawodzie, określonych w odrębnych przepisach;
  • organizowanie warunków dla prawidłowej realizacji Konwencji o Prawach Dziecka;
  • powołanie koordynatora do spraw bezpieczeństwa w szkole oraz określenie jego zadań;
  • kontrolowanie spełniania obowiązku szkolnego przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły;
  • wyrażenie zgody na realizację obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą;
  • organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • ustalanie po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej:
 1. a) zadań nauczyciela, o którym mowa w § 39 ust. 4. pkt 3,
 2. b) czasu realizacji projektu edukacyjnego,
 3. c) terminu oraz sposobu prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego,
 4. d) sposobu podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym,
 5. e) innych elementów istotnych dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.
 1. W zakresie spraw organizacyjnych:
  • opracowanie arkusza organizacyjnego Gimnazjum;
  • ustalenie tygodniowego rozkładu zajęć;
  • podanie do publicznej wiadomości danego roku szkolnego zestawu podręczników, materiałów edukacyjnych i/lub materiałów ćwiczeniowych, które będą obowiązywać od początku następnego roku szkolnego;
  • uchylony;
  • opracowanie na każdy rok szkolny plan nadzoru pedagogicznego, który przedstawia radzie pedagogicznej w terminie do dnia 15 września roku szkolnego, którego dotyczy plan;
  • przedstawienie wyżej wymienionemu organowi sprawozdania z realizacji tego planu na koniec pierwszego semestru i koniec roku szkolnego;
  • odpowiedzialność za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu i egzaminów przeprowadzanych w szkole;
  • stwarzanie warunków do działania w szkole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły;
  • uchylony;
  • dopuszczenie zaproponowanego przez nauczyciela programu nauczania do użytku szkolnego, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  • ustalenie na podstawie propozycji nauczycieli prowadzących nauczanie danych zajęć edukacyjnych oraz w przypadku braku porozumienia tych nauczycieli w sprawie przedstawienia propozycji podręczników lub materiałów edukacyjnych, zgodnie z § 7 ust. 8:
 1. a) zestawu podręczników lub materiałów edukacyjnych obowiązujących we wszystkich oddziałach danej klasy przez co najmniej trzy lata szkolne,
 2. b) materiałów ćwiczeniowych obowiązujących w poszczególnych oddziałach w danym roku szkolnym - po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
 • dokonywanie zmian na wniosek nauczycieli, o którym mowa w ust. 11, zmian w zestawie podręczników lub materiałów edukacyjnych oraz zmiany materiałów ćwiczeniowych, jeżeli nie ma możliwości zakupu danego podręcznika, materiału edukacyjnego lub materiału ćwiczeniowego;
 • wykonywanie czynności związanych z zakupem do biblioteki szkolnej podręczników, materiałów edukacyjnych, materiałów ćwiczeniowych i innych materiałów bibliotecznych oraz czynności związane z gospodarowaniem tymi podręcznikami i materiałami;
 • określanie szczegółowych warunków korzystania przez uczniów z podręczników lub materiałów edukacyjnych z uwzględnieniem konieczności zapewnienia, co najmniej trzyletniego okresu używania tych podręczników lub materiałów.
 1. W zakresie spraw finansowych:
  • opracowywanie planu finansowego Gimnazjum;
  • przedstawienie projektu planu finansowego do zaopiniowania Radzie Pedagogicznej;
  • realizowanie planu finansowego, w szczególności poprzez dysponowanie określonymi w nim środkami, stosownie do przepisów określających zasady gospodarki finansowej szkół.
 2. W zakresie spraw administracyjno - gospodarczych oraz biurowych:
  • sprawowanie nadzoru nad działalnością administracyjno - gospodarczą Gimnazjum;
  • organizowanie wyposażenia Gimnazjum w środki dydaktyczne i sprzęt;
  • organizowanie i nadzorowanie kancelarii Gimnazjum;
  • nadzorowanie prawidłowego prowadzenia dokumentów przez nauczycieli oraz prawidłowego wykorzystywania druków Gimnazjum;
  • organizowanie przeglądu technicznego obiektów Gimnazjum oraz prac konserwacyjno – remontowych;
  • organizowanie okresowych inwentaryzacji majątku Gimnazjum.
 3. W zakresie spraw porządkowych, bhp i podobnych:
 • wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
 • egzekwowanie przestrzegania przez uczniów i pracowników ustalonego w Gimnazjum porządku oraz dbałości o czystość i estetykę Gimnazjum;
 • wykonywanie zadań dotyczących planowania obronnego, obrony cywilnej i powszechnej samoobrony.
 1. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Gimnazjum nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami.
 2. W zakresie, o którym mowa w ust. 6 dyrektor w szczególności:
  • decyduje o zatrudnieniu i zwalnianiu nauczycieli oraz innych pracowników Gimnazjum;
  • decyduje o przyznaniu nagród oraz wymierzaniu kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Gimnazjum;
  • wnioskuje, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Gimnazjum;
  • określa zakres odpowiedzialności materialnej nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum, zgodnie z przepisami Kodeksu pracy, po zapewnieniu ku temu niezbędnych warunków;
  • administruje zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zgodnie z ustalonym regulaminem.
 3. Dyrektor jest przedstawicielem Gimnazjum na zewnątrz.
 4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
 5. Zadania związane z pełnieniem tej funkcji oraz tryb ich realizacji określają postanowienia Regulaminu działalności Rady Pedagogicznej.
 6. Dyrektor wstrzymuje wykonanie uchwały Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców, Samorządu Uczniowskiego, jeżeli uchwała jest niezgodna z przepisami prawa - wyznaczając termin na wyeliminowanie stwierdzonych uchybień.
 7. O wstrzymaniu wykonania uchwały dyrektor niezwłocznie informuje organ sprawujący nadzór pedagogiczny, a w sprawach wymienionych w art. 34a ust. 1 ustawy - także organ prowadzący Gimnazjum.
 8. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 1, uchwała traci moc w zakresie objętym ingerencją dyrektora.
 9. Sposób postępowania w sprawie wstrzymania uchwał Rady Pedagogicznej określa art. 41 ust. 3 ustawy. 

 

Inne stanowiska

 

§ 29

 

 1. W Gimnazjum tworzy się stanowisko wicedyrektora zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 2. Dyrektor Gimnazjum, za zgodą organu prowadzącego może tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze.
 3. Stanowisko wicedyrektora powierza i odwołuje z niego dyrektor, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej.
 4. Szczegółowy zakres kompetencji wicedyrektora określa dyrektor, powierzając to stanowisko.
 5. W sytuacji, gdy dyrektor nie może pełnić obowiązków służbowych, zakres zastępstwa wicedyrektora rozciąga się na zadania i kompetencje dyrektora.
 6. W Gimnazjum zatrudnieni są:
  • sekretarz szkoły;
  • pracownicy obsługi.
 7. Zakres pracy, kompetencje i odpowiedzialności w/w określa dyrektor w oparciu o obowiązujące w tym zakresie przepisy i potrzeby placówki.

 

Rada Pedagogiczna

 

§ 30

 

 1. W Gimnazjum działa Rada Pedagogiczna.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą Dyrektor i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Gimnazjum.
 3. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Gimnazjum w zakresie realizacji statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. 
 4. Przewodniczącym Rady jest dyrektor, który ma prawo do zwoływania zebrań Rady Pedagogicznej.
 5. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą - z głosem doradczym - brać także udział inne osoby zaproszone przez jej Przewodniczącego za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

1) osoby wymienione w ust. 5 są obowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobra osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

 1. Przewodniczący Rady Pedagogicznej przygotowuje i prowadzi zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrań poprzez plan pracy Rady Pedagogicznej, kalendarium szkolne lub zarządzenia bieżące:
 • w przypadku konferencji planowanych - na początku roku szkolnego;
 • w przypadku konferencji bieżących – na 4 dni przed zebraniem;
 • w przypadku nagłych – na 3 dni przed zebraniem.
 1. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy przede wszystkim:
 • zatwierdzanie planów pracy;
 • uchwalanie, po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców szkolnego programu wychowawczego i szkolnego programu profilaktyki oraz regulaminów stanowiących prawo wewnątrzszkolne,
 • zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
 • zatwierdzanie wniosków wychowawców klas w sprawie przyznawania uczniom nagród i wyróżnień oraz udzielaniu kar;
 • ustalanie - po uzyskaniu opinii Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców - szczegółowych kryteriów ocen zachowania ucznia, trybu i zasad ich ustalania oraz trybu odwoławczego w tym zakresie;
 • zatwierdzanie wniosków stałych i doraźnych komisji powołanych przez Radę Pedagogiczną;
 • podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Gimnazjum;
 • ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli Gimnazjum;
 • uchwalanie i nowelizowanie regulaminu swojej działalności;
 • ustalanie innego - niż 45 minut - czasu trwania godziny lekcyjnej;
 • przedstawianie dyrektorowi propozycji przez nauczycieli prowadzących dane zajęcia edukacyjne:
 1. a) jednego podręcznika do danych zajęć edukacyjnych lub materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych, dla uczniów danej klasy;
 2. b) materiałów ćwiczeniowych.
 3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
 • powierzenie stanowiska dyrektora kandydatowi ustalonemu przez organ prowadzący Gimnazjum;
 • przedłużenie powierzenia stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi;
 • powierzenie innych stanowisk kierowniczych w Gimnazjum oraz odwoływanie z tych stanowisk;
 • organizację pracy Gimnazjum, zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych; 
 • projekt planu finansowego Gimnazjum;
 • wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń i wyróżnień;
 • propozycje dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
 • podjęcie w Gimnazjum działalności przez stowarzyszenia i organizacje, stosownie do art. 56 ustawy;
 • proponowane przez nauczyciela programy nauczania;
 • przedstawioną przez dyrektora propozycję realizacji dwóch godzin obowiązkowych z wychowania fizycznego.
 1. Dyrektor może wystąpić do Rady Pedagogicznej z prośbą o wydanie opinii w innej sprawie.
 2. Rada Pedagogiczna ponadto:

1) może wnioskować o odwołanie osób zajmujących stanowiska kierownicze w Gimnazjum;

2) deleguje swoich przedstawicieli do prac w innych organach.

 1. Pozostałe kompetencje Rady określa Regulamin Rady Pedagogicznej.
 2. Uchwały Rady Pedagogicznej są podejmowane zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym w obecności, co najmniej połowy członków. w sprawach personalnych głosowanie jest tajne.

 

Regulamin Samorządu Uczniowskiego

Postanowienia ogólne

§ 31

 

 1. Samorząd Uczniowski (SU) tworzą wszyscy uczniowie Publicznego Gimnazjum.
 2. Organami Samorządu Uczniowskiego są:

1) Samorząd Klasowy w składzie:

 1. Przewodniczący klasy,
 2. Zastępca Przewodniczącego,
 3. Skarbnik;

2) Rada SU, którą tworzą Przewodniczący klas.

3) Zarząd Samorządu Uczniowskiego w składzie:

 1. a) Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego,
 2. b) Zastępca Przewodniczącego,
 3. c) Skarbnik,
 4. Sekretarz;

4) Sąd koleżeński, który tworzą uczniowie wybierani spośród Rady Samorządu.

 1. Zarząd SU i Rada SU jest ciałem przedstawicielskim całej społeczności uczniowskiej powołanym w celu współdziałania z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców.
 1. Zarząd i Rada SU reprezentują interesy wszystkich uczniów szkoły.
 2. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

1) prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

2) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

3) prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

4) prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

5) prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z dyrektorem;

6) prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu.

 

Zadania SU

 

§ 32

 1. Samorząd Klasowy:

1) reprezentuje klasę na zewnątrz;

2) wraz z wychowawcą rozwiązuje wewnętrzne problemy zaistniałe w klasie;

3) organizuje życie klasy.

 1. Rada Samorządu Uczniowskiego:

1) zgłasza propozycje zmian do Regulaminu SU;

2) podejmuje uchwały dotyczące głównych kierunków działania SU;

3) wybiera Komisję Wyborczą;

4) wybiera opiekuna SU;

5) przyjmuje półroczne sprawozdania SU;

6) powołuje spośród członków Rady sekcje.

 1. Zarząd:
 • kieruje bieżącą pracą SU;
 • składa się z czterech członków: Przewodniczącego, Zastępcy, Skarbnika, Sekretarza;
 • powoływany jest w drodze wyborów tajnych i bezpośrednich, w których uczestniczą wszyscy uczniowie gimnazjum;
 • powołuje sekcje;
 • prowadzi dokumentację SU.
 1. Zebrania Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na miesiąc.
 2. Zarząd prowadzi protokoły z posiedzeń oraz dokumentację związaną z pracą SU.
 3. w zebraniach Samorządu uczniowskiego mają obowiązek uczestniczyć członkowie: Zarządu SU, Rady SU.
 4. Za nieusprawiedliwioną nieobecność uczniowie należący do Zarządu SU i Rady SU mogą być ukarani zgodnie z WO.
 5. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego mogą uczestniczyć z mocy prawa lub na zaproszenie: przedstawiciel Organu Prowadzącego Szkołę, Dyrektor Szkoły, opiekun SU inni nauczyciele jako członkowie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Uszwi oraz członkowie Rady Rodziców.
 6. W zebraniach Samorządu Uczniowskiego nie mogą uczestniczyć uczniowie, którzy nie należą do Zarządu SU lub Rady SU lub Samorządu Klasowego.
 7. W wyjątkowych sytuacjach członek Rady SU może być zastąpiony przez Zastępcę Przewodniczącego Samorządu Klasowego po wcześniejszym poinformowaniu Opiekuna SU i za jego zgodą.
 8. Uczniowie, którzy zakłócają spotkania Samorządu Uczniowskiego, mogą być ukarani zgodnie z zasadami określonymi w WO.

Tryb wyboru organów samorządu uczniowskiego i opiekuna

 

§ 33

 

 1. Samorząd Klasowy wybierany jest przez uczniów klasy zwykłą większością głosów w obecności co najmniej 2/3 stanu klasy.
 2. Uczniowie ubiegający się o kandydowanie do Samorządu Klasowego muszą legitymować się co najmniej bardzo dobrym zachowaniem w klasie programowo niższej.
 3. Przewodniczący klas tworzą Radę SU.
 4. Kandydatów do Zarządu SU zgłaszają Samorządy Klasowe.
 5. Kandydaci (nie więcej niż 3 kandydatów z danej klasy) są zgłaszani komisji wyborczej na kartkach A4 opatrzonych pozytywną opinią i podpisem wychowawcy klasy do 15 września.
 6. Kandydaci do Zarządu SU muszą spełniać następujące warunki:

1) wykazują się zaangażowaniem w życie szkoły i klasy;

2) posiadają co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania;

3) wyrażają zgodę na kandydowanie w formie pisemnej.

 1. Tryb wyboru Zarządu SU:

1) w wyborach uczestniczą uczniowie klas I – III Publicznego Gimnazjum im. Królowej Jadwigi w Uszwi;

 • głosowanie jest tajne, równe i powszechne;
 • przewodniczącym SU zostaje uczeń który uzyskał najwięcej głosów, zastępcą uczeń z drugim wynikiem w głosowaniu;
 • sekretarza i skarbnika jako członów Zarządu SU, wybiera się z uczniów kandydujących w wyborach do Zarządu SU na pierwszym spotkaniu SU po wyborach;
 • w celu przeprowadzenia wyborów Rada SU powołuje komisję w skład której wchodzi po jednym przedstawicielu każdej klasy;
 • członkiem komisji może zostać osoba legitymująca się przynajmniej bardzo dobrym zachowaniem w klasie programowo niższej;
 • członkiem komisji nie może zostać osoba kandydująca do Zarządu SU;
 • do zadań członków komisji wyborczej należy:
 1. a) przygotowanie kart do głosowania,
 2. b) przygotowanie urny wyborczej,
 3. c) przeprowadzenie głosowania,
 4. d) przeliczenie głosów,
 5. e) przygotowanie pod nadzorem opiekuna SU protokółu z wyborów;
 • nad przebiegiem wyborów czuwa opiekun SU;
 • kadencja wszystkich organów SU trwa cały rok szkolny;
 • kampania wyborcza trwa od 16 września i nie może zakłócać pracy szkoły;
 • wybory do Zarządu SU powinny odbyć się do 25 września każdego roku szkolnego;
 • komisja wyborcza liczy głosy i ogłasza wyniki wyborów nie później niż 3 dni od daty wyborów;
 • wyniki wyborów wywieszone są na tablicy SU;
 • wnioski o odwołanie Zarządu SU lub poszczególnych jego członków może składać każdy uczeń klas I – III do opiekuna SU, opiekun SU, członkowie Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Uszwi;
 • w przypadku wniosku o odwołanie całego Zarządu decyzja o odwołaniu zapada przez referendum ogółu uczniów klas I – III większością głosów 50% + 1 głos;
 • w przypadku wniosku o odwołanie członka Zarządu, Zarząd SU i Rada SU podejmuje decyzję w głosowaniu tajnym, równym i powszechnym;
 • w przypadku rezygnacji członka Zarządu z funkcji, Rada SU dobiera nowego członka Zarządu z listy kandydatów do Zarządu SU.
 1. Kadencja opiekuna SU trwa 2 lata.
 2. Wyboru opiekuna SU z grona Rady Pedagogicznej Publicznego Gimnazjum w Uszwi dokonuje Zarząd SU i Rada SU w ostatnim miesiącu kończącej się kadencji poprzez tajne głosowanie na zebraniu Samorządu Uczniowskiego.
 3. Nauczyciel, który pełnił funkcję opiekuna SU może nie wyrazić zgody na kandydowanie na kolejną kadencję.

 

Postanowienia szczegółowe

 

§ 34

 

 1. Na wniosek dyrektora szkoły Zarząd SU przedstawia w terminie 14 dni od daty wpłynięcia wniosku pisemną opinię o pracy ocenianego nauczyciela.
 2. W przypadku braku wyczerpującej informacji nt. pracy ocenianego nauczyciela wśród członków Zarządu SU – Przewodniczący powinien uzyskać powyższą informację od Przewodniczących Klas, w których uczy oceniany nauczyciel.
 3. Uchwały podejmuje Rada SU większością głosów przy obecności, co najmniej 2/3 regulaminowego składu Rady SU.
 4. Uchwały są protokołowane w księdze protokołów. Za prawidłowe jej prowadzenie odpowiada Sekretarz, a za realizację uchwał – Przewodniczący SU.
 5. 5. Jeżeli uchwała lub decyzja jest sprzeczna z Regulaminem, Statutem Szkoły lub interesem ucznia, Przewodniczący SU zawiesza jej wykonanie i przedstawia sprawę opiekunowi SU.
 6. W przypadku zawieszenia uchwały, o której mowa w ust. 5, opiekun SU i Rada SU w terminie 2 tygodni od dnia zawieszenia uzgadniają sposób postępowania w tej sprawie.
 7. W sprawach spornych Rada SU i opiekun odwołują się do Dyrektora Szkoły.
 8. Regulamin SU uchwalany jest przez Zarząd SU i Radę SU w głosowaniu jawnym.
 9. Warunkiem przedstawienia regulaminu SU jest wcześniejsze, pozytywne zaopiniowanie go przez Radę Pedagogiczną Publicznego Gimnazjum w Uszwi.
 10. Wnioski o dokonywanie zmian w Regulaminie SU mogą być składane do Przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego.
 11. Decyzję o dokonaniu zmian podejmuje się na najbliższym zebraniu Rady SU po dokładnym rozpatrzeniu wniosku i konsultacjach w klasach w trybie przewidzianym dla podejmowania uchwał.
 12. uchylony

 

Postanowienia końcowe

§ 35

 

 1. Uczniowie występujący w obronie praw uczniowskich nie mogą być z tego powodu negatywnie oceniani.
 2. Regulamin stosuje się łącznie ze Statutem Szkoły i WO.

 

Rada Rodziców

 

§ 36

 

 1. W szkole działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.
 2. W skład Rady Rodziców wchodzi po jednym przedstawicielu rad oddziałowych.
 3. W wyborach, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
 4. Wybory przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.
 5. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 • wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady;
 • szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do rady.
 1. Rady rodziców mogą porozumiewać się ze sobą, ustalając zasady i zakres współpracy.
 2. Rada Rodziców może występować do dyrektora i innych organów szkoły, organu prowadzącego szkołę oraz organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkoły.
 3. Do kompetencji Rady Rodziców należy:

1) uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną:

 1. programu wychowawczego szkoły obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,
 2. programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

4) opiniowanie stroju obowiązującego w szkole;

5) opiniowanie przedstawionych przez dyrektora propozycji realizacji dwóch godzin obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.

8a. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczego i programu profilaktyki, program ten ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 1. W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców określa regulamin.
 2. Zasady tworzenia Rady Rodziców uchwala ogół rodziców uczniów tego Gimnazjum.
 3. Rada Rodziców działa na podstawie regulaminu, który nie może być sprzeczny ze statutem Gimnazjum.
 4. Rada Rodziców może występować do wszystkich organów Gimnazjum we wszystkich sprawach dotyczących Gimnazjum.
 5. Rada Rodziców reprezentuje poglądy i jest rzecznikiem interesów społeczności rodzicielskiej.
 6. Rada Rodziców ma prawo do pełnej informacji na temat wszystkich dziedzin pracy Gimnazjum.
 7. Kierując się zasadami prawa i demokracji, wpływa na jakość pracy Gimnazjum.
 8. Rada Rodziców gromadzi fundusze w celu wspierania statutowej działalności Gimnazjum.

Zasady współdziałania organów Gimnazjum

 

§ 37

 

 1. W wykonywaniu swoich zadań Dyrektor współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim.
 2. Dyrektor w szczególności:
  • przedstawia Radzie Pedagogicznej, na zakończenie roku szkolnego ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Gimnazjum;
  • udziela Radzie Rodziców informacji o działalności dydaktyczno - wychowawczej Gimnazjum.
 3. Każdy organ może posiadać miejsce do przekazywania bieżących informacji. Nie mogą one zawierać treści naruszających prywatność jakiejkolwiek osoby.
 4. Organy Gimnazjum zobowiązane są do podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.

 

Sposoby rozwiązywania sporów między organami Gimnazjum

 

§ 38

 

 1. Spory między organami rozstrzyga dyrektor Gimnazjum na drodze negocjacji, negocjatorem może być dyrektor Gimnazjum lub na jego zaproszenie negocjator z zewnątrz.
 2. W przypadku nierozwiązania sporu na drodze negocjacji, strony sporu zwracają się o arbitraż do odpowiednich organów wyższych wg kompetencji tzn. organu prowadzącego Gimnazjum lub organu nadzoru pedagogicznego. Rozstrzygnięcie organu wyższego jest ostateczne.
 3. Prowadzenie mediacji w sprawach spornych między działającymi w Gimnazjum organami oraz podejmowanie ostatecznych rozstrzygnięć w tego rodzaju sprawach należy do dyrektora.
 4. Trybu, o którym mowa w przepisach poprzedzających, nie stosuje się do postępowań uregulowanych odrębnymi przepisami, w szczególności w sprawach:
  • odpowiedzialności dyscyplinarnej;
  • odpowiedzialności porządkowej;
  • sporów ze stosunku pracy w zakresie objętym właściwością sądów pracy.

Rozdział V

Formy prowadzenia działalności dydaktyczno - wychowawczej

 

§ 39

 

 1. Podstawową jednostką organizacyjną Gimnazjum jest oddział złożony z uczniów, którzy w jednorocznym kursie nauki danego roku szkolnego uczą się wszystkich przedmiotów obowiązkowych, określonych planem nauczania zgodnym z odpowiednim ramowym planem nauczania i programem wybranym z zestawu programów dla danej klasy dopuszczonych do użytku szkolnego.
 2. Oddział można dzielić na grupy na zajęciach z języków obcych i informatyki, z zastrzeżeniem pkt 3.:
 • podział na grupy jest obowiązkowy na zajęciach z języków obcych i informatyki dla oddziałów liczących powyżej 24 uczniów zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • w przypadku oddziałów liczących odpowiednio mniej niż 24 uczniów, podziału na grupy na zajęciach, o których mowa w ust. 2, można dokonywać za zgodą organu prowadzącego Gimnazjum;
 • zajęcia z wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących do 26 uczniów;
 • niektóre zajęcia obowiązkowe, koła zainteresowań i inne zajęcia nadobowiązkowe mogą być prowadzone poza systemem klasowo – lekcyjnym w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych, międzyszkolnych a także podczas wycieczek i wyjazdów;
 • uczniowie Gimnazjum uczestniczą w zajęciach religii i wychowania do życia w rodzinie za zgodą rodziców (prawnych opiekunów);
 • brak zgody na udział ucznia w zajęciach, o których mowa w ust.2 pkt 5 musi być wyrażony pisemnie, nie musi być ponawiany w kolejnym roku szkolnym, może natomiast zostać zmieniony;
 • uczniowie nieuczestniczący w lekcjach religii i wychowania do życia w rodzinie objęci są zajęciami opiekuńczo – wychowawczymi;
 • uchylony;
 1. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć. 
 2. Uczniowie gimnazjum biorą udział w realizacji projektu edukacyjnego.
  • projekt edukacyjny jest zespołowym, planowym działaniem uczniów, mającym na celu rozwiązanie konkretnego problemu, z zastosowaniem różnorodnych metod;
  • zakres tematyczny projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści;
  • projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela i obejmuje następujące działania:
 3. wybranie tematu projektu edukacyjnego,
 4. określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji,
 5. wykonanie zaplanowanych działań,
 6. publiczne przedstawienie rezultatów projektu edukacyjnego;
  • szczegółowe warunki realizacji projektu edukacyjnego określa regulamin realizacji projektu edukacyjnego;
  • kryteria oceniania zachowania ucznia Gimnazjum zawarte w wewnątrzszkolnym ocenianiu uwzględniają udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego;
  • wychowawca klasy na początku roku szkolnego, w którym uczniowie będą realizować projekt edukacyjny, informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego;
  • informacje o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia Gimnazjum;
  • w szczególnie uzasadnionych przypadkach, uniemożliwiających udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego, dyrektor Gimnazjum może zwolnić ucznia z realizacji projektu edukacyjnego;
  • w przypadkach, o których mowa w ust. 9, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

Świetlice szkolne

 

§ 40

 

 1. Gimnazjum może zorganizować świetlicę szkolną oraz świetlicę socjoterapeutyczną dla uczniów.
 2. W świetlicach mogą być prowadzone pozalekcyjne formy pracy wychowawczo - opiekuńczej i terapeutycznej.
 3. Wychowawcy świetlic współpracują z nauczycielami i wychowawcami klas.
  w zakresie pomocy w kompensowaniu braków dydaktycznych oraz pedagogiem, opiekunem społecznym otaczając opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, wielodzietnych, rozbitych, zagrożonych alkoholizmem oraz innych wymagających szczególnej opieki.

 

Biblioteka

 

§ 41

 

 1. Uczniowie Gimnazjum, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni oraz rodzice korzystają z zasobów biblioteki prowadzonej przez Publiczną Szkołę Podstawową w Uszwi.
 2. Biblioteka jest pracownią służącą do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, doskonalenia warsztatu pracy nauczyciela, popularyzowania wiedzy pedagogicznej wśród rodziców oraz w miarę możliwości wiedzy o regionie.
 3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 4. W bibliotece szkolnej są gromadzone podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe i inne materiały biblioteczne.

Organizacja nauczania w Gimnazjum

 

§ 42

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Gimnazjum opracowany przez dyrektora Gimnazjum z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania do 30 kwietnia każdego roku.
 2. Arkusz organizacji Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący Gimnazjum do dnia 30 maja danego roku.
 3. W arkuszu organizacji Gimnazjum zamieszcza się w szczególności:
  • liczbę pracowników Gimnazjum, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze;
  • ogólną liczbę godzin zajęć edukacyjnych finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Gimnazjum.
 4. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Gimnazjum dyrektor, z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy, ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 5. W Gimnazjum zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych, technicznych i pracowników obsługi.
 6. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum określają odrębne przepisy.
 7. Kwalifikacje nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum oraz zasady ich wynagradzania określają odrębne przepisy. 
 8. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach ustalonych w Kodeksie Karnym.
 9. Nauczyciel przed nawiązaniem stosunku pracy, jest obowiązany przedstawić dyrektorowi szkoły informację z Krajowego Rejestru Karnego.

Zakres zadań nauczycieli Gimnazjum

 

§ 43

 

 1. Nauczyciel w swoich działaniach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych ma obowiązek kierowania się dobrem uczniów, troską o ich zdrowie a także poszanowania godności osobistej ucznia.
 2. Obowiązkiem każdego nauczyciela jest bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie wszystkich uczniów.
 3. Nauczyciel zobowiązany jest:

1) rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;

2) wspierać każdego ucznia w jego rozwoju;

3) dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

4) kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

5) dbać o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.

 1. Nauczyciel prowadzi działania pedagogiczne mające na celu:

1) rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie sposobów ich zaspokojenia, w tym doradztwo edukacyjno-zawodowe;

2) rozpoznanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, oraz zaplanowanie wsparcia związanego z rozwijaniem zainteresowań i uzdolnień uczniów.

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną, nauczyciel informuje o tym wychowawcę klasy, a wychowawca informuje innych nauczycieli oraz dyrektora.
 2. Nauczyciel w realizacji programu nauczania ma prawo do swobody stosowania takich metod nauczania i wychowania, jakie uważa za najwłaściwsze spośród uznanych przez współczesne nauki pedagogiczne.

 

§ 44

 

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą oraz jest odpowiedzialny za jakość i wyniki tej pracy.
 2. W ramach realizacji zadań pedagogicznych nauczyciel przede wszystkim sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami oraz odpowiada, na zasadach określonych w przepisach odrębnych, za ich życie, zdrowie i bezpieczeństwo.
 3. Nauczyciel zapewnia prawidłowy przebieg procesu dydaktycznego, w szczególności poprzez:
  • realizację programów nauczania;
  • stosowanie właściwych metod nauczania;
  • systematyczne przygotowywanie się do zajęć;
  • pełne wykorzystywanie czasu przeznaczonego na prowadzenie zajęć;
  • właściwe prowadzenie pozostającej w jego gestii dokumentacji działalności pedagogicznej;
  • dbałość o pomoce dydaktyczno - wychowawcze i sprzęt szkolny;
  • realizację zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów.
 4. Nauczyciel wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania.
 5. Nauczyciel udziela uczniom pomocy w przezwyciężeniu niepowodzeń szkolnych, w oparciu o rozpoznane potrzeby uczniów.
 6. Nauczyciel proponuje program nauczania do użytku szkolnego.
 7. Nauczyciel ma prawo do wyboru podręcznika spośród podręczników dopuszczonych do użytku szkolnego.

 

§ 45

 

 1. Nauczyciele uczestniczą w pracach Rady Pedagogicznej.
 2. Nauczyciele zobowiązani są do zachowania tajemnicy zebrań Rady Pedagogicznej.
 3. Do podstawowych zadań każdego nauczyciela należy także permanentne doskonalenie umiejętności dydaktycznych oraz podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, w szczególności poprzez:
  • pracę własną;
  • udział w pracach zespołu zadaniowego;
  • udział w wewnątrzszkolnym doskonaleniu nauczycieli;
  • korzystanie z pozaszkolnych form wspierania działalności pedagogicznej.
 4. Nauczyciele uczestniczą w szkoleniach w zakresie BHP organizowanych przez zakład pracy oraz zapoznają się z aktualnym stanem prawnym w oświacie.
 5. Zasady i tryb sprawowania nadzoru pedagogicznego oraz oceniania pracy nauczycieli określają odrębne przepisy.
 6. Nauczyciele mają obowiązek uczestnictwa w przeprowadzaniu egzaminów w gimnazjum.

 

Zakres działań wychowawcy

 

§ 46

 

 1. Oddziałem opiekuje się nauczyciel wychowawca.
 2. Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
 3. Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami a w szczególności:
 • tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 • inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 • podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.
 1. Wychowawca, w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.3:
 • otacza indywidualną opieką każdego wychowanka;
 • wspólnie z uczniami i ich rodzicami planuje i organizuje różne formy życia zespołowego, rozwijające jednostki i integrujące zespół uczniowski;
 • ustala treści i formy zajęć tematycznych na godzinach do dyspozycji wychowawcy;
 • zapoznaje rodziców i uczniów z obowiązującymi w szkole zasadami oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
 • współdziała z nauczycielami uczącymi w jego klasie (oddziale), uzgadniając z nimi i koordynując ich działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym z racji szczególnych uzdolnień albo z powodu napotykanych trudności i niepowodzeń szkolnych, potrzebne jest zapewnienie indywidualnej opieki;
 • do 10 września zapoznaje uczniów z regulaminem korzystania z darmowych podręczników i/lub materiałów edukacyjnych obowiązującym w szkole;
 1. Wychowawca utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów w celu:
 • poznania i ustalenia potrzeb opiekuńczo - wychowawczych ich dzieci;
 • współdziałania z rodzicami;
 • okazywania im pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci;
 • otrzymywania od rodziców pomocy w swoich działaniach;
 • włączania ich w sprawy życia klasy i szkoły.
 1. Wychowawca współpracuje z pedagogiem i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
 2. Realizując wymienione zadania wychowawca w szczególności organizuje spotkania z rodzicami uczniów.
 3. Szczegółowe zasady informowania rodziców o bieżących i okresowych wynikach w nauce ich dzieci reguluje wewnątrzszkolne ocenianie.

 

§ 47 Uchylony

 

Pracownicy niepedagogiczni

 

§ 48

 

 1. Pracownicy obsługi szkoły zobowiązani są do dbania o bezpieczeństwo uczniów, w szczególności do:
  • natychmiastowego reagowania na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa;
  • zwracania uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, w razie potrzeby zwrócenie się do wyżej wymienionych osób o podanie celu pobytu na terenie szkoły;
  • niezwłocznego zawiadomienia dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, niosących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

Rozdział VI

Zasady rekrutacji do Gimnazjum

 

§ 49

 
 1. Do pierwszej klasy Gimnazjum przyjmuje się:
  1) z urzędu – absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych w obwodzie Gimnazjum na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). Wzór zgłoszenia dostępny jest w sekretariacie Gimnazjum lub na stronie internetowej szkoły;
  2) na podstawie postępowania rekrutacyjnego (na wolne miejsca) - absolwentów sześcioletnich szkół podstawowych zamieszkałych poza obwodem Gimnazjum, w przypadku gdy szkoła nie dysponuje wystarczającą ilością wolnych miejsc, na wniosek rodziców;

3) młodzież, która kształciła się w szkołach za granicą.

 1. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zawiera:

1) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość;

2) imiona i nazwiska rodziców kandydata;

3) adres miejsca zamieszkania rodziców kandydata i kandydata;

4) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata – o ile je posiadają.

 1. Przy zgłoszeniu kandydata do klasy pierwszej Gimnazjum należy przedłożyć do wglądu świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.
 2. Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 3. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1) ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych;

2) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 1. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 5 pkt. 1, jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.
 2. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
 3. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego z wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 4. Rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora Gimnazjum odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 5. Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.
  11. Przy rekrutacji do klasy pierwszej kandydatów spoza obwodu Gimnazjum bierze się pod uwagę następujące kryteria:
  1) wynik sprawdzianu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej;
  2) oceny na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej w tym oceny z:
  a) języka polskiego,
  b) obowiązkowego języka obcego,
  c) matematyki;
  3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem;
  4) tytuł finalisty konkursu przedmiotowego;
  5) osiągnięcia wpisane na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej:
  a) sportowe,
  b) artystyczne,
  c) w konkursach organizowanych przez inne podmioty niż kurator oświaty;
  6) zamieszkanie na terenie Gminy Gnojnik;
  7) uczęszczanie do Gimnazjum rodzeństwa kandydata;
  8) odległość z domu kandydata do Gimnazjum nieprzekraczającą 4km;
  9) zatrudnienie w Gimnazjum rodzica kandydata;
  12. Kryteriom, o którym mowa w ust. 2 przypisuje się odpowiednio:
  1) liczba punktów ze sprawdzianu – maksymalnie 40 pkt;
  2) liczba punktów za oceny z zajęć edukacyjnych:
  a) dostateczny – 1pkt,
  b) dobry – 2 pkt,
  c) bardzo dobry – 3pkt,
  d) celujący – 5 pkt;
  3) świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem – 5pkt;
  4) tytuł finalisty i laureata konkursu przedmiotowego – 8pkt;
  5) osiągnięcia sportowe – maksymalnie 2 pkt;
  6) osiągnięcia artystyczne – maksymalnie 2pkt;
  7) osiągnięcia w konkursach organizowanych przez inne podmioty niż kurator oświaty – maksymalnie 3pkt;
  8) zamieszkanie na terenie Gminy Gnojnik – 2pkt;
  9) kryteria wymienione w ust. 2 pkt 7-9 po 1 pkt za każde kryterium;
  13. W przypadku kandydata, który został zwolniony ze sprawdzianu, liczbę punktów uzyskanych za kryteria wymienione w ust. 2 mnoży się przez dwa.
  14. O przyjęciu kandydata do klasy pierwszej decyduje łączna liczba punktów za kryteria, które spełnia kandydat. Maksymalna liczba punktów wynosi 80.
  15. Kandydaci są przyjmowani w kolejności łącznej liczby uzyskanych punktów licząc od liczby największej do wyczerpania miejsc, ale nie mniej niż 50 pkt.
 6. W pierwszej kolejności przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim
 7. 17. Wprzypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria:
 8. a) wielodzietność rodziny kandydata;
 9. b) niepełnosprawność kandydata;
 10. c) niepełnosprawność rodziny kandydata;
 11. d) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
 12. e) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
 13. f) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
 14. g) objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 15. Kryteria, o których mowa w ust. 8, mają jednakową wartość;
 16. 19. Termin przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego w tym terminy składania dokumentów określa Małopolski Kurator Oświaty.
  Wymaganymi dokumentami kandydatów spoza obwodu Gimnazjum ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej są:
  1) wniosek rodzica o przyjęcie do klasy pierwszej wypełniony według wzoru określonego przez szkołę, który zawiera:
  a) imię, nazwisko, datę urodzenia oraz numer PESEL kandydata, a w przypadku braku numeru PESEL – serię i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość kandydata,
  b) imiona i nazwiska rodziców kandydata,
  c) adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata,
 17. d) adres poczty elektronicznej i numery telefonów rodziców kandydata,
 18. e) wskazanie kolejności wybranej publicznej szkoły w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych;
  2) świadectwo ukończenia szkoły podstawowej; w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu;
  3) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu w klasie szóstej;
  4) dyplom laureata lub finalisty konkursu przedmiotowego organizowanego przez kuratora oświaty;
  Kandydaci, o których mowa w ust. 1 pkt 2, składają wnioski o przyjęcie do klasy pierwszej do dyrektora Gimnazjum według wzoru określonego przez szkołę. Do wniosku dołącza się:
  1) dokumenty wymienione w ust. 20 przy czym świadectwo ukończenia szkoły i zaświadczenie o wyniku sprawdzianu w terminie ustalonym przez Małopolskiego Kuratora Oświaty;
  2) inne według uznania.
  22. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor przeprowadza postępowanie uzupełniające.
  23. W przypadku, gdy liczba kandydatów spoza obwodu nie przekracza ilości wolnych miejsc, kandydaci przyjmowani są bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego.
  24. Decyzję o przyjęciu uczniów spoza obwodu, także w trakcie roku szkolnego podejmuje dyrektor.
 19. Jeżeli przyjęcie ucznia, o którym mowa w ust. 24, wymaga przeprowadzenia zmian organizacyjnych pracy szkoły powodujących dodatkowe skutki finansowe, dyrektor szkoły może przyjąć ucznia po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.
 20. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.
 21. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.
 22. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.
  29. Kryteria, o których mowa w ust. 2 dyrektor podaje się do publicznej wiadomości nie później niż do końca lutego danego roku szkolnego.

 

Prawa i obowiązki ucznia

 

§ 50

 

 1. Uczeń Gimnazjum ma prawo do:
 • właściwego zorganizowania procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
 • opieki wychowawczej i warunków pobytu w Gimnazjum, zapewniających bezpieczeństwo i ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;
 • poszanowania jego godności;
 • korzystania z pomocy stypendialnej bądź doraźnej, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno – wychowawczym;
 • swobodnego wyrażania myśli i przekonań w szczególności dotyczących życia Gimnazjum, a także światopoglądowych i religijnych, jeśli nie narusza to dobra innych osób;
 • rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
 • sprawiedliwej, obiektywnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli w nauce;
 • korzystania z pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zawodowej;
 • pomocy w przypadku trudności w nauce, poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, nauczania zindywidualizowanego i indywidualnego zgodnie z decyzją i zaleceniami poradni psychologiczno - pedagogicznej, prowadzonych przez nauczycieli oraz zajęć kompensacyjno – wyrównawczych;
 • korzystania z pomieszczeń Gimnazjum, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki, zgodnie z obowiązującymi w nich regulaminami;
 • wpływania na życie Gimnazjum poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w Gimnazjum;
 • reprezentowania Gimnazjum na zewnątrz.
 1. Uczeń Gimnazjum ma obowiązek:
 • przestrzegania obowiązujących w Gimnazjum przepisów, w szczególności Statutu Gimnazjum;
 • podporządkowywania się poleceniom dyrektora i innych nauczycieli;
 • systematycznego i aktywnego uczestniczenia w zajęciach wynikających z planu zajęć i przybywania na nie punktualnie; mimo spóźnienia na zajęcia (bez względu na czas) uczeń zobowiązany jest przybyć do sali, w której odbywają się zajęcia;
 • przynoszenia na zajęcia lekcyjne przyborów szkolnych;
 • systematycznej nauki i pracy nad własnym rozwojem;
 • przestrzegania zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników Gimnazjum;
 • dbania o własne życie, zdrowie, higienę oraz rozwój;
 • dbania o wspólne dobro, ład i porządek w Gimnazjum;
 • schludnego i estetycznego wyglądu, jego strój powinien być dostosowany do okoliczności;
 • przestrzegania zakazu picia alkoholu, używania narkotyków i palenia tytoniu.

 

Nagrody i kary

 

§ 51

 
 1. W Gimnazjum ustala się nagrody i kary stosowane wobec uczniów. Nie mogą być stosowane kary naruszające nietykalność i godność osobistą uczniów.
 2. Uczeń może być nagrodzony:
 • pochwałą ustną;
 • uchylony;
 • dyplomem;
 • nagrodą książkową;
 • nagrodą rzeczową;
 • pucharem lub medalem;
 • publicznie przez radiowęzeł i na apelu;
 • wpisem do księgi pamiątkowej.
 1. Uczeń jest nagradzany za aktywne uczestnictwo w życiu Gimnazjum, wybitne osiągnięcia w nauce, sporcie oraz wzorowe zachowanie.
 2. Uczeń, który ukończył klasę ze średnią ocen 4,75 i więcej oraz co najmniej bardzo dobrym zachowaniem, otrzymuje świadectwo promocyjne lub świadectwo ukończenia szkoły z wyróżnieniem.
 3. Uczniowi, który uczęszczał na zajęcia religii do średniej ocen, o której mowa w pkt. 4, wlicza się także ocenę uzyskaną z tych zajęć.
 4. Uczeń, który przez trzy lata w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał średnią ocen, co najmniej 5,0 i wzorową ocenę z zachowania otrzymuje tytuł „Prymusa Szkoły”, uzyskuje nagrodę rzeczową, fakt ten odczytuje się na apelu z okazji pożegnania absolwentów oraz wpisuje do księgi pamiątkowej szkoły z podaniem wyników,
 5. Uczeń, który uzyskał najwyższą średnią ocen w danym roku szkolnym i wzorową ocenę z zachowania otrzymuje tytuł „Ucznia Roku”.
 6. Rodzice ucznia, który przez 3 lata nauki uzyskał świadectwo z wyróżnieniem otrzymują na zakończenie edukacji w Gimnazjum list gratulacyjny.
 7. Znaczące osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, igrzyskach sportowych odnotowuje się na świadectwie szkolnym.
 8. Uczeń może być ukarany:
  • upomnieniem Samorządu Klasowego lub Uczniowskiego;
  • upomnieniem wychowawcy klasy;
  • naganą wychowawcy z wpisem do dziennika i powiadomieniem rodziców lub prawnych opiekunów ucznia;
  • uchylony;
  • upomnieniem lub naganą dyrektora;
  • przeniesieniem do równoległej klasy;
  • konsekwencją finansową za dokonanie zniszczenia;
  • karą w formie prac na rzecz Gimnazjum adekwatną do wyrządzonej szkody.
 9. Wykonywanie kary może być zawieszone na czas próbny (nie dłuższy niż pół roku), jeżeli uczeń uzyska poręczenie Samorządu Klasowego lub Samorządu Uczniowskiego, Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej. 

 

§ 52

 

 1. Dyrektor Gimnazjum występuje do Małopolskiego Kuratora Oświaty z wnioskiem przeniesienia ucznia do innego gimnazjum. Podstawę do złożenia wniosku stanowi uchwała Rady Pedagogicznej.
 2. Przypadki, w których uczeń może być przeniesiony dyscyplinarnie do innego gimnazjum za zgodą Kuratora Oświaty dotyczą:
  • dokonywania przez ucznia zamierzonych czynów, które stanowią zagrożenie dla życia i zdrowia innych;
  • szczególnych przejawów agresji i wandalizmu;
  • toczących się spraw karnych.

 

Tryb odwołania się ucznia od decyzji o ukaraniu

 

§ 53

 

 1. Gimnazjum ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia o zastosowaniu wobec niego kary.
 2. Uczeń ma prawo do odwołania się od decyzji dyrektora do organu prowadzącego lub organu nadzorującego.
 3. Od kary wymierzonej przez wychowawcę klasy lub Samorząd Uczniowski można odwołać się do dyrektora.
 4. Odwołanie może kwestionować winę jak i wysokość kary.
 5. Odwołanie mają prawo wnieść: rodzice ukaranego ucznia, rodzice pokrzywdzonych przez ukaranego, wychowawca, Samorząd Uczniowski.
 6. Odwołanie można wnosić w terminie trzech dni od daty przedstawienia uczniowi decyzji o karze.
 7. Uprawniony organ może zmienić wysokość kary lub uniewinnić ucznia, względnie przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia.
 8. Jeżeli odwołanie zmierzało do zmniejszenia kary lub uniewinnienia ucznia nie można w wyniku zastosowania procedury odwoławczej wymierzać kary bardziej dotkliwej.
 9. Uprawniony organ rozpatruje odwołanie najpóźniej w ciągu 14 dni od jego otrzymania. Jego rozstrzygnięcie jest ostateczne.
 10. Kara lub jej część może być zmieniona na czas próbny.
 11. Zawieszenie wykonywania kary może być połączone z nałożeniem na ucznia dodatkowych obowiązków.
 12. O sposobie i zakresie naprawiania szkód materialnych decyduje dyrektor.

 

Bezpieczeństwo uczniów

 

§ 54

 

 1. Gimnazjum zapewnia uczniom na czas ich pobytu w Gimnazjum bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.
 2. Za bezpieczeństwo uczniów odpowiedzialni są wszyscy pracownicy Gimnazjum, pedagogiczni i niepedagogiczni. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły powinien niezwłocznie zawiadomić dyrektora szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach mających znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie zdrowia lub życia uczniów.
 3. W Gimnazjum obowiązuje zarówno uczniów jak i dorosłych kultura współżycia w społeczności.
 4. Wyjście i wejście do Gimnazjum odbywa się pod kontrolą woźnej oraz nauczycieli pełniących dyżur. Powinni oni zwrócić uwagę na osoby postronne przebywające na terenie szkoły, pytając je o cel pobytu i w razie potrzeby zawiadomić o tym fakcie dyrektora szkoły lub skierować do niego te osoby.
 5. Podczas przerw nad bezpieczeństwem uczniów czuwają dyżurujący nauczyciele według tygodniowego rozkładu dyżurów na dany rok.

5a. W szkole funkcjonuje system monitoringu wizyjnego obejmujący część obszaru placówki.

1) System stanowi integralny element zapewnienia całościowego i optymalnego procesu nauki, wychowania a przede wszystkim bezpieczeństwa uczniów, pracowników oraz pozostałych osób przebywających na terenie szkoły;

2) Urządzenie rejestrujące i monitor zainstalowane są w gabinecie dyrektora;

3) Zapisy monitoringu wykorzystuje się tylko do podejmowania działań interwencyjnych w tym wyciągania konsekwencji wobec osób winnych nieregulaminowych, niezgodnych z prawem zachowań oraz wyjaśniania sytuacji konfliktowych;

4) Wgląd w zapis ma dyrektor szkoły oraz nauczyciele, wychowawcy, rodzice w obecności i za zgodą dyrektora;

5) Udostępnienie zapisów monitoringu odbywa się za zgodą dyrektora szkoły jedynie policji i organom sądowym na pisemną prośbę;

6) Budynek szkoły posiada oznaczenie „obiekt monitorowany”.

 1. Nauczyciel jest zobowiązany do czynnego sprawowania dyżuru podczas przerw na korytarzach i pomieszczeniach, w których przebywają uczniowie.
 2. W Gimnazjum prowadzone są zajęcia profilaktyczne, przeciwdziałające uzależnieniom.
 3. Odpowiedzialni za profilaktykę są wychowawcy klas.
 4. Działalność profilaktyczna dotyczy środowiska uczniowskiego i rodzicielskiego. Jest prowadzona w ramach godzin wychowawczych, na lekcjach z poszczególnych przedmiotów, na spotkaniach z rodzicami.

 

Rozdział VII

Zasady gospodarki ekonomiczno – finansowej

 

§ 55

 1. Gimnazjum jest jednostką budżetową.
 2. Zasady gospodarki finansowej Gimnazjum określają odrębne przepisy.
 3. Gimnazjum rozlicza budżet z organem prowadzącym.
 4. Źródłem przychodów Gimnazjum są:
  • środki z budżetu organu prowadzącego;
  • dochody z gospodarki pozabudżetowej;
  • dobrowolne wpłaty i dary.
 5. Gimnazjum posiada odrębny rachunek bankowy z kontem podstawowym.
 6. Gimnazjum może posiadać:
  • konto środków specjalnych;
  • konto ZFŚS.
 7. Podstawą gospodarki finansowej Gimnazjum jest roczny plan finansowy obejmujący przychody i rozchody.
 8. Roczny plan finansowy Gimnazjum zatwierdza organ prowadzący, a plan finansowy środków specjalnych Rada Pedagogiczna.
 9. Dysponowanie środkami finansowymi Gimnazjum należy do kompetencji dyrektora.
 10. Przenoszenie środków budżetowych w budżecie wymaga zgody organu prowadzącego.
 11. Zasady zwiększania wynagrodzeń regulują odrębne przepisy.
 12. Zakres i zasady udzielania dotacji określa Rada Gminy. 

 

Postanowienia końcowe

 

§ 56

 

 1. Gimnazjum używa pieczęci urzędowej, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Gimnazjum posiada własny sztandar oraz ceremoniał szkolny.
 3. Gimnazjum prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
 4. Zasady wydawania oraz wzory świadectw i innych druków szkolnych, sposób dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów oraz zasady odpłatności za te czynności określają odrębne przepisy.
 5. Gimnazjum prowadzi stronę internetową, na której umieszcza się informacje (artykuły, zdjęcia) promujące działalność statutową szkoły.

 

§ 57

 

 1. Na zasadach określonych w art. 56 ustawy w Gimnazjum mogą działać stowarzyszenia i organizacje, z wyjątkiem partii i organizacji politycznych.
 2. Zasady funkcjonowania w Gimnazjum związków zawodowych regulują odrębne przepisy.

 

§ 58

 

 1. W razie konieczności zmian zapisów statutowych (np. na skutek zmiany w prawie oświatowym) projekty zmian statutu opracowuje Komisja Statutowa, którą powołuje dyrektor i przedstawia do dyskusji i zatwierdzenia Radzie Pedagogicznej.
 2. Egzemplarze Statutu Gimnazjum udostępnia się w kancelarii dyrektora oraz na stronie internetowej Gimnazjum.
Jesteś tutaj: Strona Główna Statut